Комунальне некомерційне підприємство
"Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування"
Костопільської міської ради

Основні цілі діяльності

Основні цілі діяльності

комунального некомерційного підприємства «Костопільська центральна районна лікарня» Костопільської районної ради

 

-     забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством;

-     створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

-     надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

-     надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

-     своєчасне та якісне проведення лікування з використанням комплексу необхідних і доступних методів, диференційований підхід до вибору методів та засобів лікування різних категорій хворих із забезпеченням принципів безперервності, послідовності та етапності, індивідуального підходу в організації та здійсненні діагностики лікування;

-     надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим згідно з нормативами надання акушерсько-гінекологічної та неонаталогічної допомоги;

-     забезпечення та контроль якості медичної допомоги хворим у межах затверджених Міністерством охорони здоров’я України, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, клінічних протоколів, медичних стандартів а також передбачених законом інших норм, правил та нормативів, які регулюють діяльність у сфері охорони здоров’я;

-     організація надання невідкладної медичної допомоги відповідно до законодавства України;

-     забезпечення пацієнтів медичною допомогою відповідного профілю, виходячи з показань та рівня лікарні, в умовах цілодобового стаціонару;

-     подання обґрунтованих пропозицій щодо належного місця надання медичної допомоги за відсутності показань у медичній допомозі лікарні;

-     організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

-     організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

-     проведення експертизи тимчасової непрацездатності, видача та продовження листків непрацездатності, контроль за видачею листків непрацездатності;

-     направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

-     проведення профілактичних оглядів;

-     надання інших платних медичних та пов’язаних з ними послуг населенню та юридичним особам, які не включені до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України, але потреба в яких виникає у населення та юридичних осіб;

-     придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

-     вивчення, аналіз основних інтегральних показників роботи, стану здоров’я та медичного обслуговування населення та надання пропозицій щодо їх покращення;

-     розробка та проведення комплексних протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів;

-     організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

-     навчально-методична, науково-дослідницька робота;

-     здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.